ಇಂದಿನ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ ಪರಿಚಯ: ಜೇಕಿನ ಗೆಡ್ಡೆ, ಕೊನ್ನಾರಿ ಗೆಡ್ಡೆ

Cyperus rotundus,family_ cyperaceae,, ತುಂಗೆ ಗಡ್ಡೆ,ಮೇಸ್ತ,ಮಸ್ತ, ಮೋತಾ, ನಾಗರ್ ಮೋತ,ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಜ್ವರ,ಮತ್ತು ಉದರ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಇದರ ಗೆಡ್ಡೆ ಸುಗಂಧಿತ ತೈಲ,ಕೇಶ ತೈಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ನಿವಾರಕ ಗುಣವಿದೆ ಎಂದಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ, ಆಂಟಿ ಫಂಗುಲ್,ಆಂಟಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಇದರ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ,, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ 1)ಭದ್ರ ಮುಷ್ಟಿ,2)ವಜ್ರ ಮುಷ್ಟಿ 3)ನಾಗ ಮುಷ್ಟಿ,,ಭದ್ರ ಮುಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಾಗ ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಉದರ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿ ಸುತ್ತಾರೆ ನಾಗ ಮುಷ್ಟಿ ತೈಲ , ಕೇಶ ತೈಲ,ನೋವಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಇವನ್ನು ಗ್ರಂಥಿ ಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾರುತ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರುವುದು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲದರ ಉಪಯೋಗವೂ ಒಂದೇ,ಇವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಭದ್ರ ಮುಷ್ಟಿ ಗುಂಡಗೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದು, ವಜ್ರ ಮುಷ್ಟಿ ಗೋಲಿಗಿಂತಾ ದೊಡ್ಡದು ಹರಿಶಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ನಾಗ ಮುಷ್ಟಿ ಅಂಕುಡೊಂಕು ಕಡ್ಡಿಯ ಅಥವ ಮಾಮೂಲು ಬೇರಿನ ಆಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅನುಮಾನಗಳು ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬಹುದು,,

ಮಾಹಿತಿ: ತರುಣ್ ತಾಮಸ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: