Design a site like this with WordPress.com
Get started

ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇ-ಕಛೇರಿ ತಂತ್ರಾಂಶ

ಇ-ಕಚೇರಿ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ

ಇದು ಕಾಗದ ರಹಿತ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: